Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Aviation Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.​

I Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Benetta 2 (dalej Spółka). Kontaktowy numer telefonu do Spółki: (22) 778 03 03

II Inspektor ochronych danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: iod.avi@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
 • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest:

 • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 • wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy,
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI Twoje prawa

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod.avi@orlen.pl lub adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

VII Prawo do wniesienia skragi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 

 1. ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Benetta 2 (dalej Spółka) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (22) 778 03 03

 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Spółce służy następujący adres email: iod.avi@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Spółki przez ………………………* - podmiot świadczący usługi dla Spółki lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do Spółki ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

  wykonania obowiązków wynikających z umowy ze Spółką, której stroną jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania Spółki, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Spółką a Panią/Panem lub pomiędzy Spółką a ………………………*,wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.

 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
  wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Spółce na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  prawnie usprawiedliwiony interes Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Spółką, a ………………………* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.

 8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo dostępu do treści swoich danych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
  prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod.avi@orlen.pl lub adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach ORLEN Aviation Sp. z o.o., w tym w obrębie tych obiektów, ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Benetta 2 (dalej Spółka). Kontaktowy numer telefonu do Spółki: (22) 778 03 03

II Inspektor ochrony danych

W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod.avi@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III Cele i podstawy przetwarzania

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który Spółka uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV Odbiorcy danych

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez Spółkę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V Okres przechowywania danych

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 60 dni, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby Spółka dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII Prawo do wnisienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Benetta 2 (dalej Spółka). Kontaktowy numer telefonu do Spółki: (22) 778 03 03

II Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: iod.avi@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Spółki, tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie Spółki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

V Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • 3 lata - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,

 • w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym zgodnie z okresem określonym w „Instrukcji o ruchu materiałowym na terenie Spółki w Warszawie”.


VI Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Spółki dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

VII Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego i materiałowego na terenie Spółki, a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren chroniony Spółki.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Benetta 2 (dalej Spółka). Kontaktowy numer telefonu do Spółki: (22) 778 03 03
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: iod.avi@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w Spółce procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.

Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.

Uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Spółka ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Benetta 2, 02-159 Warszawa, przez e-mail: iod.avi@orlen.pl

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo ich sprostowania,

prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłał dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,

prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Benetta 2, 02-159 Warszawa, przez e-mail: iod.avi@orlen.pl

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Spółce procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.